Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, kojima raspolaže ili koje nadzire Turistička zajednica općine Kaštelir-Labinci uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13). Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/14); ispravak (NN 15/14).

Zakonom se propisuju i načela prava na pristup informacijama, izuzeci od prava na pristup informacijama te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj Zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno Zakonu.

Pravo na pristup informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Turističkoj zajednici općine Kaštelir-Labinci.

Obrazac zahtjeva za pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija možete podnijeti Turističkoj zajednici općine Kaštelir-Labinci:

  • Poštom na adresu: Turistička zajednica općine Kaštelir-Labinci, Kaštelir 113, 52464 Kaštelir
  • Putem elektroničke pošte: info@tz-kastelirlabinci.hr
  • Osobno u ured TZO Kaštelir-Labinci, Kaštelir 30, Kaštelir
  • Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti dodatnu naknadu uz obrazac.

Više informacija možete pronaći na Internet stranicama www.pristupinfo.hr