Javni natječaj za direktora/icu Turističkog ureda

Javni natječaj za direktora/icu Turističkog ureda

Turistička zajednica općine Kaštelir-Labinci objavljuje danas, 25. listopada, JAVNI NATJEČAJ za izbor i imenovanje direktora/ice Turističkog ureda Turističke zajednice Općine Kaštelir-Labinci, Castelliere-S.Domenica.

Na temelju članka 18. stavak 1. točke 6. i članka 22. stavka 2. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (“Narodne novine”, br. 52/19.), članka 2.Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice(NN,broj 23/17 i 72/17),članka 38. i 39. Statuta Turističke zajednice Općine Kaštelir-Labinci-Castelliere-S.Domenica („Službene novine Općine Kaštelir-Labinci“ broj 05/2020), te Odluke Turističkog vijeća Turističke zajednice Općine Kaštelir-Labinci od 15.listopada 2021., Turističko vijeće Turističke zajednice Općine Kaštelir-Labinci, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za izbor i imenovanje direktora/ice Turističkog ureda Turističke zajednice

 Općine Kaštelir-Labinci,Castelliere-S.Domenica

– Broj izvršitelja: 1 izvršitelj (m/ž), na neodređeno, puno radno vrijeme

Članak 1.

Sukladno člancima 21. i 23. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (“Narodne novine”, br. 52/19.42/20), članka 1.Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice(NN, broj 23/17 i 72/17),

kandidat za direktora/icu, uz opće uvjete propisane Zakonom o radu (“Narodne novine”, broj 93/14.,12/17. i 98/19),kandidat  mora ispunjavati i sljedeće posebne uvjete :

 • da ima završen najmanje preddiplomski stručni ili sveučilišni studij (180 ili 240 ECTS),
 • da ima najmanje godinu dana radnog iskustva na  poslovima s područja turizma za koje je kao uvjet propisan minimalno studij iz prethodnog podstavka ove točke,
 • da izradi i uz prijavu dostavi  prijedlog svog programa rada Turističke zajednice Općine Kaštelir-Labinci za narednu kalendarsku godinu (2022.),
 • da aktivno zna jedan svjetski jezik,
 • da ima položen stručni ispit za rad u turističkom uredu, a ako nema, treba u roku od jedne godine od dana stupanja na rad položiti stručni ispit,
 • da poznaje rad na osobnom računalu.

Osim uvjeta iz prethodnog stavka, kandidat za direktora/direktorice sukladno odredbi članka 21. stavka 3. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma,  mora ispunjavati uvjet da mu-joj pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja gospodarstva, dok ta mjera traje.

Članak 2.

Prijava mora sadržavati ime i prezime kandidata/kinje, adresu, broj telefona/mobitela i adresu elektroničke pošte, naznaku kako je riječ o prijavi na predmetni natječaj, specifikaciju priloga/priloženih dokaza uz prijavu te potpis kandidata/kinje, kao i ispunjenu suglasnost za korištenje i obradu osobnih podataka, u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679 Europskog Parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016.godine (u daljnjem tekstu: GDPR)

Na ispunjenoj suglasnosti kandidati su dužni navesti šifru od 6 brojčanih/slovnih simbola, pod kojom šifrom će se obrađivati i objavljivati njihovi podaci, a sve u skladu s odredbama GDPR-a.

Članak 3.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu, kandidati su dužni priložiti:

 • životopis – vlastoručno potpisan;
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku osobne iskaznice, putovnice ili domovnice);
 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome ili potvrde visokoškolske ustanove o stečenoj stručnoj spremi);
 • dokaze iz kojih je vidljivo da kandidat/kandidatkinja ima najmanje godinu dana radnog iskustva na poslovima s područja turizma za koje je kao uvjet propisan minimalno preddiplomski stručni ili sveučilišni studij (180 ili 240 ECTS) (presliku potvrde, odnosno elektroničkog zapisa o podacima o stažu evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, uvjerenje poslodavca kojim se dokazuje određeno radno iskustvo na traženim poslovima, ugovor o radu i sl.);
 • potvrda ranijeg poslodavca, odnosno druga isprava (preslik ugovora o radu, rješenja i sl.) iz kojeg je vidljivo u kojoj struci, na kojim poslovima i u kojem trajanju je ostvareno radno iskustvo,
 • prijedlog Programa rada turističke zajednice za narednu kalendarsku godinu, vlastoručno potpisan,

u izvorniku;

 • dokaz o aktivnom znanju jednog svjetskog jezika – preslika potvrde/svjedodžbe/certifikata škole za strane jezike, preslika indeksa iz kojeg je vidljivo pohađanje kolegija stranog jezika i trajanje ili vlastoručno potpisana izjava o aktivnom poznavanju stranog jezika;
 • presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u turističkom uredu (ukoliko kandidat/kinja ima položen stručni ispit) 1;
 • dokaz o poznavanju rada na osobnom računalu – preslika potvrde/svjedodžbe/certifikata o položenom tečaju informatike, preslika indeksa iz kojeg je vidljivo pohađanje i trajanje kolegija informatike ili vlastoručno potpisana izjava o poznavanju rada na osobnom računalu;
 • izvod iz kaznene evidencije, kojim se dokazuje da kandidatu nije pravomoćnom presudom ili rješenjem o prekršaju izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja gospodarstva, dok ta mjera traje (ne stariji od 15 dana od objave ovog natječaja);
 • kao dokaz za bodovanje specifičnih znanja i iskustava vezanih za djelatnost turističke zajednice priznat će se: preporuka poslodavca, potvrda, certifikat ili diploma o završenom obrazovanju, stručne publikacije i ostali dokazi iz kojih je razvidan podatak o specifičnim traženim znanjima i iskustvima kandidata/tkinje, 
 • ispunjen obrazac Izjave o davanju suglasnosti za korištenje osobnih podataka u svrhu Natječaja (dostupno na web stranici Općine Kaštelir-Labinci – www.kastelir-labinci.hr i  na službenim stranicama TZ Kaštelir-Labinci www.kastelir-labinci.com ).

1 NAPOMENA: u skladu s odredbom članka 23.stavak 5. i 6. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN, 52/19), direktorom može biti imenovana i osoba koja u trenutku sklapanja ugovora o radu nema položen stručni ispit za rad u turističkom uredu uz uvjet da stručni ispit položi u roku od jedne godine od dana stupanja na rad ili osoba koja ima odgovarajuću stručnu spremu i najmanje 5 godina radnog staža na poslovima u turizmu u toj stručnoj spremi.

Članak 4.

U skladu s odredbom članka 22. stavak 2. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma direktora turističke zajednice imenuje turističko vijeće na vrijeme od četiri godine (od 01.01.2022.)

Članak 5.

U skladu s odredbom članka 24. stavak 1.,2. i 4. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, na radno mjesto direktora/ice ne može biti primljena osoba:

 • koja je predsjednik ili član skupštine, turističkog vijeća i nadzornog odbora niti jedne turističke

zajednice,

 • koja obavlja ugostiteljske i turističke djelatnosti na području za koje je osnovana turistička zajednica Općine Kaštelir-Labinci,
 • koja je član upravnog ili nadzornog tijela trgovačkog društva ili druge pravne osobe koja je član turističke zajednice Općine Kaštelir-Labinci.

Članak 6.

Prijave se, zajedno s traženim dokazima, podnose preporučenom pošiljkom u zatvorenoj omotnici ili

osobno na adresu:

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE KAŠTELIR-LABINCI, Kaštelir 113, 52464 Kaštelir, s naznakom: „ – NE OTVARAJ – PRIJAVA NA JAVNI NATJEČAJ ZA DIREKTORA/ICU TURISTIČKOG UREDA TURISTIČKE ZAJEDNICE“.

 • Rok za podnošenje prijava na Natječaj je 15 (petnaest) dana od dana objave Natječaja u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na službenoj stranici Općine Kaštelir-Labinci – www.kastelir-labinci.hr. , i  na službenim stranicama TZ Kaštelir-Labinci www.kastelir-labinci.com .

Članak 7.

Kandidati prijavom na natječaj pristaju da se njihovi podaci obrađuju samo u potrebnom obimu i

samo u svrhu provedbe natječaja, od strane ovlaštenih osoba za provedbu natječaja.

Kandidati dostavljaju sve priloge u neovjerenoj preslici, te su dužni na poziv Turističkog vijeća Turističke zajednice Općine Kaštelir-Labinci dostaviti na uvid izvornike.

Urednom/potpunom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u Natječaju. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati, niti će podnositelj nepotpunih prijava biti pozvani na dopunu prijave. Kandidat/kinja koji nije podnio pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz Natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na Natječaj.

Članak 8.

Administrativnu provjeru i pregled pristiglih prijava izvršit će članovi Turističkog Vijeća.

 Kandidati/kinje prijavljeni na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete dužni su pristupiti razgovoru  sa članovima Turističkog vijeća Turističke zajednice Općine Kaštelir -Labinci .

Obavijest o vremenu, načinu i mjestu održavanja intervjua bit će objavljena na službenim internetskim stranicama Općine Kaštelir-Labinci, www.kastelir-labinci.hr,  i  na službenim stranicama TZKaštelir-Labinci – www.kastelir-labinci.com, te  telefonskim putem   najkasnije tri (3) dana prije održavanja intervjua. Za kandidata/kinju koji ne pristupi razgovoru, smatrat će se da je povukao/la prijavu  na Natječaj.

Članak 9.

O imenovanju direktora/ice Turističko vijeće odlučuje glasovanjem između predloženih kandidata.

Turističko vijeće Turističke zajednice Općine Kaštelir-Labinci zadržava pravo ne izvršiti izbor po raspisanom natječaju te isti poništiti bez posebnog obrazloženja.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni elektroničkom poštom u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o odabiru kandidata na sjednici Turističkog vijeća Turističke zajednice Općine Kaštelir-Labinci.

Članak 10.

Natječaj će se objaviti na službenim stranicama Općine Kaštelir-Labinci

(www.kastelir-labinci.hr ,) i  na službenim stranicama TZ Kaštelir-Labinci (www.kastelir-labinci.com ), te na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (www.burzarada.hzz.hr), a u Glasu Istre objavit će se Obavijest o natječaju.

Turističko vijeće Turističke zajednice OpćineKaštelir-Labinci  Predsjednik ĐULIJANO PETROVIĆ